Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal en zonder voorbehoud goed te keuren.

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Sprekerspool, niettegenstaande strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van Sprekerspool te aanvaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Sprekerspool zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de twee weken voor akkoord ondertekent, terugzendt en deze opnieuw bevestigd wordt door Sprekerspool. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden. De opdracht wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot, rekening houdend met de onderlinge afgesproken startdatum.

De prijzen van onze offertes zijn geldig gedurende veertien dagen vanaf de offerte, tenzij anders vermeld.

Artikel 3. Annulatie van de bestelling

Volgende procedures en regels zijn van toepassing:

  • Bij annulering of verplaatsing tot en met 30 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding is er een vergoeding verschuldigd van 30% van de afgesproken prijs
  • Bij annulering of verplaatsing tussen de 29 en de 14 kalenderdagen voor de aanvang van de opleiding is een vergoeding verschuldigd van 50% van de afgesproken prijs
  • Bij annulering of verplaatsing minder dan 14 kalenderdagen voor de aanvang van de opleiding, is de volledige deelnameprijs verschuldigd

Artikel 4. Levering

4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Sprekerspool niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

Artikel 5. Risico

5.1. Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij Sprekerspool bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

Artikel 6. Betalingsmodaliteiten

6.1. Na uw inschrijving of bevestiging, krijgt u meteen de factuur digitaal doorgestuurd. De factuur voor een Open Training dient altijd te worden voldaan voor de aanvang van de opleiding.

In Company Trainingen, Personal Coachings en spreker-opdrachten (keynote speeches en presentaties):

Na akkoord van de datum/data, ontvangt u van ons twee facturen:

  • VOORSCHOTFACTUUR: 50 % bij de bevestiging van de overeenkomst, te betalen als voorschot
  • SLOTFACTUUR: 50 % onmiddellijk na het beëindigen van de opdracht

In sommige uitzonderlijke gevallen en bij langdurige contracten, kan er worden afgezien van een voorschotfactuur.

6.2. De diensten zullen verstrekt worden tegen de in de bestelbon/offerte vastgestelde prijzen. Elke toegekende korting is éénmalig en schept geen rechten naar de toekomst. Alle door Sprekerspool voorgelegde facturen dienen betaald te worden binnen 30 dagen vanaf de factuurdatum. Elk factuurbedrag dat op de vervaldatum niet is betaald en dat niet te goeder trouw wordt betwist, zal onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving verwijlintresten opbrengen tegen twee (2) procent per maand vanaf de factuurdatum. Sprekerspool heeft het recht alle administratieve kosten door te rekenen, net als de kosten die Sprekerspool maakt voor de invordering van alle openstaande vergoedingen en andere schade die Sprekerspool ten gevolge van deze wanprestatie geleden heeft.

Bij niet tijdige betaling van een factuur loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 2% per maand vanaf de factuurdatum. Elke betwisting van een factuur moet aan de boekhouding van Sprekerspool schriftelijk (via e-mail met ontvangstbevestiging, per aangetekende brief bekendgemaakt worden, en dit binnen een termijn van 8 kalenderdagen na ontvangst.

6.3 Sprekerspool heeft het recht om zijn diensten automatisch en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst op te schorten/te beëindigen bij niet-betaling van enige onbetwiste openstaande bedragen en/of niet te goeder trouw betwiste bedragen. Alle gevolgen van de opschorting van de diensten en/of beëindiging van de samenwerking wegens niet-betaling zijn voor rekening van de klant. Gedurende de opschorting zijn de prijzen nog steeds verschuldigd.

Artikel 7. Klachten

7.1. Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan Sprekerspool te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid, Privacy en rechten

8.1. Sprekerspool verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Sprekerspool zijn middelenverbintenissen.

8.2. Sprekerspool verstrekt de diensten binnen de grenzen van de door de klant verstrekte informatie. Daarbij heeft Sprekerspool het recht te vertrouwen op de juistheid en volledigheid van de door de klant verstrekte informatie. Sprekerspool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuiste uitvoering van de diensten indien dergelijke onjuiste uitvoering veroorzaakt werd door een onjuiste, onvolledige of laattijdige verstrekking van informatie door de klant.

8.3. Hoewel Sprekerspool er alles aan doet de vermeldingen op de website correct voor te stellen, kan het uitzonderlijk toch voorkomen dat bepaalde gegevens fouten bevatten. Indien een vermelding op de website een kennelijke vergissing bevat, behoudt sprekerspool zich het recht voor om eventuele orders die op basis van die kennelijke vergissing tot stand zijn gekomen, te annuleren.

De gegevens die de klant ingeeft bij het plaatsen van bestellingen, worden beheerst door de algemene privacy-bepalingen van sprekerspool. De klant is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van zijn/haar gegevens, alsook van wijzigingen aan deze gegevens. Sprekerspool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van gegevens die door de klant gewijzigd werden, maar niet aan sprekerspool werden doorgegeven.

Sprekerspool stelt alles in het werk om bestelde goederen en/of diensten binnen de afgesproken termijn te leveren. In uitzonderlijke gevallen kan het voorvallen dat van deze leveringstermijn moet worden afgeweken door redenen waar sprekerspool geen vat op heeft. In dergelijke gevallen kan sprekerspool niet aansprakelijk gesteld worden voor laattijdige levering.

Bij de bestelling van goederen ligt het risico voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het transport uitsluitend bij de klant, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De eigendom van bestelde goederen gaat slechts over op de klant van zodra het volledige factuurbedrag werd betaald. De klant dient de goederen te gebruiken voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Sprekerspool is niet aansprakelijk voor schade aan de klant of aan derden die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van geleverde goederen.

Sprekerspool behoudt alle intellectuele rechten op de producten en diensten die zij aanbiedt. Op geen enkele manier kan een bestelling van goederen en/of diensten beschouwd worden als een overdracht van deze rechten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald

Artikel 9 Flexibiliteit

Een staking, files, ziekte, weersomstandigheden of andere calamiteiten zijn onder geen enkel beding een reden om kosteloos te annuleren of een datum te wijzigen.